This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
Get Adobe Flash player

STATUT STOWARZYSZENIA
„Między Wisłą a Skawinką”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Skawinką”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kopanka leżąca w gminie Skawina.
§ 4.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 8.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej służące jej rozwojowi
2. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania walorów gospodarczych oraz rekreacyjno-turystycznych okolicy
3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa w rejonie funkcjonowania stowarzyszenia
4. Podejmowanie działań mających na celu utrwalenie dziedzictwa kulturowego i dorobku mieszkańców najbliższej okolicy
5. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury okolicy
6. Działanie na rzecz rzetelnej informacji społeczności lokalnej na temat spraw ich dotyczących
7. Działanie na rzecz promocji Stowarzyszenia w gminie Skawina oraz na terenie całego kraju i za granicą
8. Reprezentowanie interesów członków i sympatyków Stowarzyszenia wobec władz samorządowych
9. Lobbowanie na rzecz Stowarzyszenia wśród władz samorządowych i w instytucjach publicznych
10. Organizowanie imprez środowiskowych oraz kulturalnych służących integracji Stowarzyszenia ze środowiskiem
§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie programów społecznych, proekologicznych i gospodarczych,
2. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, informacyjno-prawnych oraz lokanej Gazetki- Biuletynu.
3. Organizowanie spotkań, odczytów.
4. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
5. Współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
6. Mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywności, we wprowadzaniu zmian, zgodnych z celem działania Stowarzyszenia
7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekaz
8. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
9. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
10. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
11. Organizowanie wolontariatu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13.
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty decyzji o odmowie przyjęcia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 14.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie uchwały.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
§ 16.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
§ 17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, najwcześniej tego samego dnia 1/2 godziny po zamknięciu posiedzenia, które odbywało się w terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana w punkcie 2 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 20.
1.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.
Walne Zebranie Członków
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd .
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje każdorazowo Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia, które nie są zastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. występowanie z wnioskami o dotację,
5. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
8. zwoływanie Walnego Zebrania,
9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
15. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
16. zatrudnianie pracowników.
§ 25.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 26.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2.Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
§ 31.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 32.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4.Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.
5.Stowarzyszenie wyodrębni rachunkowo odpłatną i nieodpłatną działalność w celu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 33.
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym: reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes albo Wiceprezes.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 i ust. 3).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 
Polecamy
Przyłącz się

Przyłącz się

W tym miejscu pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców do wyrażania swojej opinii na temat Stowarzyszenia Między Wisłą a Skawinką.W... [More...]

Terminy spotkań

Informujemy, że zebrania Stowarzyszenia odbywają się regularnie w trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00 w Szkole Podstawowej w Kopance... [More...]

Wypożyczamy Halę Namiotową

Informujemy, że Stowarzyszenie Między Wisłą a Skawinką dysponuje Halą Namiotową o wymiarach 8x12 metrów z przeznaczeniem na wesela, festyny,... [More...]

Wspierają nas
Reklama
Reklama
Reklama